Oproep: de Nederlandstalige commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage is op zoek naar een nieuw lid

De Nederlandstalige Commissie voor de evaluatie van de gerechtelijke stage van het IGO is op zoek naar een nieuw lid. Het gaat om een vast lid, magistraat van het Openbaar Ministerie, die geen lid is van de Hoge Raad voor de Justitie. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen donderdag 15 augustus 2019 ingediend te worden. 

De leden van de commissies zijn voor een hernieuwbare termijn van vier jaar aangewezen. Ze hebben recht op presentiegeld waarvan het bedrag overeenkomt met het bepaalde in artikel 259bis-21, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, en op vergoedingen voor reis- en verblijfkosten.

 

Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE)

De Commissies voor de evalutie van de gerechtelijke stage (ECE) hebben tot taak: 

  • de programma's uitwerken van de stages;
  • de follow-up van de stagiair waarborgen;
  • de stageverslagen van het Gerechtelijk Wetboek ontvangen;
  • ingeval één of meer stageverslagen ongunstig zijn, aan de minister van Justitie advies verlenen, eventueel met een voorstel houdende een nieuwe affectatie van de stagiair of een voorstel tot voortijdige beëindiging van de stage;
  • binnen de maand na de ontvangst van alle stageverslagen, overgaan tot de eindevaluatie van de stage en over de stage een omstandig eindverslag opmaken;
  • toezien, in voorkomend geval via aanbevelingen gericht tot de stagemeesters, op de harmonisering van de inhoud van de praktische opleiding van de stagiair en de afstemming ervan op de vereisten van de functie.

 

Hoe dient u uw kandidatuur in?

De kandidaturen dienen uiterlijk tegen donderdag 15 augustus 2019 per aangetekende brief verstuurd te worden aan de Voorzitter van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de HRJ, IJzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel.

 

De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de volgende documenten:

  • een curriculum vitae;
  • een motivatiebrief waarin de kandidaat duidelijk zijn nuttige beroepservaring onderstreept voor een mandaat als lid-magistraat of als lid niet-magistraat van de commissie.

 

Raadpleeg de publicatie in het Belgisch Staatsblad (publicatiedatum: 15-07-2019 / Numac: 2019030661).