Het jaarverslag 2018 is beschikbaar

In navolging van de Potpourri-V wetgeving focust het IGO zich sinds 2017 op twee peilers: het legt zich niet enkel meer toe op de opleiding van zijn doelpubliek, het heeft ook een wettelijke taak gekregen om het kennis- en documentatiebeheer van de rechterlijke orde in goede banen te leiden. De doelstellingen voor 2018 bestonden in het verder ondersteunen van de leidinggevenden van de rechterlijke organisatie, het inspelen op de actuele wetswijzigingen, het optimaliseren van de samenwerking met de universiteiten en hogescholen (via het IGO IFJ Academy), het verder uitbreiden van het opleidingsaanbod voor de personeelsleden van de rechterlijke orde en het faciliteren van de implementatie van nieuwe ICT-applicaties. 

Een blik op de statistieken laat zien dat het aantal deelnemers fors is gestegen: in 2018 steeg het aantal deelnemers naar 15.061, een stijging met 30%. Een toename die in elk van de drie competentieassen merkbaar is en zich uitdrukkelijk manifesteert in de as van de ‘technisch-justitiële competenties’ en de ‘bestuurlijk-organisatorische competenties’. Stijgingen die onder meer te verklaren zijn door de nieuwe wetgeving en reglementering, evenals de digitalisering van justitie. Bovendien mocht het IGO onder de vele magistraten en leden van het gerechtspersoneel ook 203 medewerkers van andere rechterlijke instanties of diensten die met de rechtelijke instanties samenwerken, verwelkomen. De deelname van deze personen, die niet behoren tot de wettelijke doelgroep van het IGO, laat toe om synergieën te creëren en ‘ketengericht’ op te leiden, wat de rechtspraak ten goede moet komen. 

Een andere factor die onmiskenbaar mee aan de basis ligt van het toegenomen deelnemersaantal, is de uitbreiding van het opleidingsaanbod: terwijl er in 2017 nog 134 opleidingen aangeboden werden, is dit cijfer in 2019 opgelopen tot 162. Bovendien heeft het binnen dit aanbod niet minder dan 33 nieuwe opleidingen ontwikkeld. In het kader van de digitalisering van justitie zijn bijvoorbeeld diverse informatiseringsprojecten aan de gang. Daarvan heeft een aantal ook implicaties voor het IGO, dat de nodige opleidingen moest voorzien met het oog op de adequate implementatie van deze projecten. 

Wat eveneens zijn vruchten afwerpt, is de focus op gedecentraliseerde opleidingen en nieuwe opleidingsmethoden zoals blended learning en livestreaming: ze laten het IGO toe om een groter segment van zijn doelgroep te bereiken die de klassikale opleidingen niet altijd kunnen bijwonen. In dit opzicht volgden 1.546 personen een opleiding via de mobiele PC-klas. 

Het dient eveneens gezegd dat de noodzakelijke verhoging van de IGO-dotatie en het bijkomende budget voor de ontwikkeling en verderzetting van digitale projecten het mogelijk hebben gemaakt om nieuwe initiatieven te organiseren. 

Op internationaal vlak heeft het IGO zich ook niet onbetuigd gelaten: het aantal deelnemers is opnieuw opgeklommen en het EJTN heeft, mede met de steun van het IGO, beslist om het netwerk ook open te stellen voor het gerechtspersoneel. Verder heeft het IGO in 2018 Europese en internationale projecten uitgewerkt in partnerschap met onder meer instellingen uit Marokko, Bulgarije en de Verenigde Staten.

Ook het kennis- en documentatiecentrum krijgt steeds meer vorm. Zo heeft het IGO in 2018 zijn digitale bibliotheek (Digibib) gelanceerd, via dewelke het documentatie en informatie ter beschikking stelt van de beroepsmagistraten en het gerechtspersoneel. Het heeft de eerste voorbereidingen getroffen voor de uitwerking van een Moodleplatform, dat de centrale locatie zal worden van waaruit de deelnemers het digitale cursusmateriaal van het IGO kunnen raadplegen en in interactie met elkaar kunnen treden. Verder heeft het zijn juridische nieuwsbrief ‘IGO Lex’ gelanceerd, die een overzicht biedt in de nakende wetgeving, de rechtspraak uit de hoven en rechtbanken alsook de Europese en internationale rechtsregels. Tot slot heeft het van de minister van Justitie een nieuwe opdracht gekregen inzake het beheer van de digitale juridische databanken en heeft het een netwerk voor begrijpelijke rechtstaal verder uitgewerkt. 

Wie dit jaarverslag erop naleest, kan er niet naast kijken: het IGO in 2018 een serieuze sprong vooruit gemaakt. Het was een jaar dat in het teken stond van samenwerking, innovatie en aandacht voor continu leren. Kernwaarden die het dagdagelijks in de praktijk tracht te realiseren en hoekstenen waarop het ook in de toekomst verder zal blijven bouwen.

 

Bekijk het jaarverslag