Persbericht van 18/9: Verduidelijking m.b.t. het lenteseminarie van het IGO

Het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) staat in voor de opleiding en bijscholing van (toekomstige) magistraten en het gerechtspersoneel en verstrekt jaarlijks meer dan 160 opleidingen , waarvan sommige opleidingen bij wet verplicht zijn.

 

Maximale inzet op online opleidingen

Sinds de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan, heeft het IGO er alles aan gedaan en is het IGO er ook in geslaagd om nagenoeg onmiddellijk over te schakelen naar virtuele opleidingen via ‘webinars’ .

Sindsdien vinden bijna alle geplande opleidingen van het IGO plaats in digitale vorm.

Alle beschikbare middelen, zowel op het vlak van human resources als ICT, zijn ingezet voor de ondersteuning van deze digitale opleidingen. Ook de verschillende lesgevers en deelnemers hebben zich snel aangepast aan de nieuwe realiteit. Wij zijn hen daar dankbaar voor.

Een zeer beperkt aantal opleidingen kan evenwel niet anders doorgaan dan met fysieke aanwezigheid van de deelnemers en de sprekers.

 

Veiligheidsmaatregelen in het kader van de IGO-opleidingen

Het IGO stelt alles in het werk om de opleidingen zo veilig mogelijk te organiseren . In dat verband hebben we de afgelopen maanden diverse communicaties gelanceerd naar ons doelpubliek om hen daartoe te sensibiliseren en hebben we, conform de veiligheidsvoorschriften voorzorgsmaatregelen genomen (handgels, desinfecterende zeep, verluchting, verplichting mondmaskers ,…) in lijn met de voorschriften van het nationaal crisiscentrum.

 

 

Lenteseminarie

Afgelopen week (van 6 t.e.m. 11 september 2020) vond een - omwille van COVID-19 – uitgesteld seminarie plaats voor de gerechtelijke stagiairs en recent benoemde magistraten. Het gaat om een verplichte opleiding. Uit veiligheidsoverwegingen en om de risico’s tot het minimum te beperken, werd het seminarie ontdubbeld: de Nederlandstalige deelnemers volgden de opleiding in Knokke, de Franstalige deelnemers in Spa.

Alle genomen maatregelen waren vooraf afgetoetst bij het nationaal crisiscentrum en het wetenschappelijk comité van het IGO.

De opleiding in Knokke met een kleine dertig deelnemers en verschillende sprekers, is vlot verlopen. Alle genomen veiligheidsmaatregelen werden strikt opgevolgd, zowel door het seminariecentrum, de deelnemers als de sprekers.

Van de deelnemers in Spa daarentegen blijken actueel wél enkelen besmet, ondanks alle getroffen veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

Maandagvoormiddag 14 september 2020 is duidelijk geworden dat een deelnemer aan het seminarie in Spa positief had getest op het coronavirus COVID-19: een medewerker van het IGO is pas die ochtend gecontacteerd door een contacttracer, zonder dat deze persoon enige details kon verstrekken omtrent de identiteit van de positief geteste persoon.

Op datzelfde ogenblik vond een opleiding plaats in de lokalen van het IGO. Deze opleiding hebben we uit veiligheidsoverwegingen onmiddellijk onderbroken. Alle deelnemers aan het betreffende seminarie en aan de (stopgezette) opleiding door het IGO werden diezelfde dag op de hoogte gebracht van de maatregelen die zij dienen te nemen en die het IGO heeft ondernomen.

Inmiddels is er sprake van vijf besmette personen die aan het seminarie hadden deelgenomen.

Als opleidingsinstituut stellen we alles in het werk om de opleidingen in de meest veilige omstandigheden te kunnen laten doorgaan. We betreuren dan ook ten zeerste dat ondanks alle genomen maatregelen, sommige personen toch besmet zijn geraakt met het virus. We hopen dan ook dat iedereen gezond mag blijven.

In overleg met het wetenschappelijk comité van het IGO, en na evaluatie van het betreffende seminarie, is beslist dat verder maximaal wordt ingezet op online opleidingen via webinars. Tegelijk is het IGO volop bezig met de verdere uitbouw van opleidingen via een hybride formule.

Daarnaast zijn er enkele opleidingen waarbij een seminarie met fysieke aanwezigheid aangewezen is. Daar waar deze seminaries voorheen residentieel waren, zal men nu de keuze krijgen om de opleiding ambulant dan wel residentieel te volgen.

Het IGO zal verder strikt toezien op de naleving van de opgelegde coronamaatregelen door alle betrokkenen (seminariecentra, deelnemers, lesgevers, enz.). 

Het IGO blijft evident de beslissingen van de nationale veiligheidsraad op de voet volgen. Zonodig worden de genomen maatregelen bijgestuurd waar nodig.