Oproep tot kandidaten: twee Franstalige leden voor de raad van bestuur van het IGO (deadline: 8/4)

Het IGO is op zoek naar twee kandidaten-leden voor zijn raad van bestuur. Kandidaturen dienen uiterlijk ingediend te worden op donderdag 8 april 2021.

 

Oproep tot kandidaten

Huidige oproep tot kandidaten heeft betrekking op twee leden:

  • 1 Franstalig lid die door het College van het openbaar ministerie zal worden aangewezen:
  • 1 Franstalig lid die het College van hoven en rechtbanken zal worden aangewezen, onder degenen bedoeld in artikel 2, 4° tot 10° van de wet van 31 januari 2007 (referendarissen; parketjuristen; attachés in de dienst <voor> documentatie en overeenstemming der teksten bij het Hof van Cassatie; de leden van de griffies; de leden van de parketsecretariaten; de personeelsleden van de griffies en van de parketsecretariaten; personeelsleden van niveau A die de titel dragen van attaché, adviseur of adviseur-generaal)

 

Kandidatuur indienen?

Kandidaten dienen hun kandidatuur uiterlijk op donderdag 8 april 2021 te versturen naar vacatures.roj1@just.fgov.be. De kandidaten voegen bij hun kandidatuur een curriculum vitae en een brief waarin zij hun curriculum vitae toelichten en hun motivatie uiteenzetten.

 

Opdracht van de raad van bestuur

De raad van bestuur is een bestuursorgaan. Ze is verantwoordelijk voor:

  • de goedkeuring van het door de directie voorgestelde jaarlijkse actieplan;
  • de controle van de uitvoering door de directie van de opdrachten van het Instituut;
  • de goedkeuring van de door de directie voorgestelde begroting en het personeelsplan; alsook
  • voor de uitoefening van bevoegdheid inzake evaluatie en tucht van de directieleden.

 

Samenstelling

De raad bestaat uit 14 leden, gelijk verdeeld tussen de Nederlandse en Franse taalstelsels. Zeven leden zijn van rechtswege lid en zeven leden worden aangewezen.

 

Duur van het mandaat

De voorziene duur van de mandaten bedraagt vijf jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

 

Publicatie in het Belgisch Staatsblad

Publicatie : 2021-03-18

Numac : 2021040485

 

Verdere info

IGO-wet

Jaarverslag 2019 en jaarverslag light 2019