Organen

Directie

De directie is een bestuursorgaan van het IGO en staat in voor het dagelijks beheer en de uitoefening van de opdrachten ten aanzien van de magistraten en het gerechtspersoneel. De directie is samengesteld uit een directeur bijgestaan door een adjunct-directeur die beide van een verschillende taalrol zijn.

 • Directeur a.i.: Raf Van Ransbeeck
 • Waarnemend Adjunct-directeur: Jos De Vos

 

Raad van bestuur

De raad van bestuur is net als de directie een bestuursorgaan. Het is verantwoordelijk voor de goedkeuring van het jaarlijkse actieplan, de controle van de uitvoering door de directie van de opdrachten van het Instituut, de goedkeuring van de begroting en het personeelsplan, alsook voor de uitoefening van bevoegdheid inzake evaluatie en tucht van de directieleden. De raad bestaat uit 14 leden, gelijk verdeeld tussen de Nederlandse en Franse taalstelsels. Zeven leden zijn van rechtswege lid en zeven leden worden aangewezen. De voorziene duur van de mandaten bedraagt vijf jaar en is eenmaal hernieuwbaar.

 • Voorzitter: te bepalen
 • Ondervoorzitter: te bepalen
 • Leden: Michel Albert, Fabienne Bouquelle, Vanessa de Francquen, Eva De Koninck, Lucia Dreser, Delphine Gathoye, Olivier Lins, Koenraad Moens, Koen Pelleriaux, Christophe Philippe, Catherine Reinertz, Frédéric Van Leeuw, Raf Van Ransbeeck en Patrick Vits.

 

Regeringscommissarissen

De regeringscommissarissen oefenen de financiële controlebevoegdheid uit namens respectievelijk de minister van Justitie en de minister van Begroting. Ze worden uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en beschikken over een raadgevende stem. Daarnaast moet het Instituut per kwartaal een financieel- en activiteitenverslag bezorgen aan de regeringscommissarissen. De regeringscommissarissen worden door de Koning benoemd, waarvan één op voordracht van de minister van Justitie en één op voordracht van de minister van Begroting. 

 • Anne Stevens
 • Annelies Steeman

 

Wetenschappelijk Comité

In tegenstelling tot de directie, de raad van bestuur en de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage beschikt het comité niet over een beslissingsbevoegdheid, maar verstrekt het adviezen of formuleert het aanbevelingen inzake: het opleidingsbeleid, de opleidingsprogramma’s, de organisatie van de opleiding, de pedagogische methodes, het kennisbeheer en andere taken van adviesverlening inzake de opleidings- en kennisbeheeractiviteiten van het Instituut die worden aangeduid door de raad van bestuur. In het kader van deze opdracht brengt het wetenschappelijk comité verslag en advies uit aan de directie en de raad van bestuur. Aan de hand van deze evaluatieverslagen kan het comité heel dicht bij de realiteit van de opleidingen komen en vervolgens voorstellen tot verbetering formuleren. Het wetenschappelijk comité bestaat uit 24 leden. 

 • Voorzitter: Raf Van Ransbeeck
 • Leden: Ingrid Boone, Julie Camerman, Lise Baeyens, Charles-Eric Clesse, Eric D’Ortona, Patrick Carolus, Jos Decoker, Pierre Henry, Lidwina Kam, Anne Martin, Sabien Lust, Myriam de Hemptinne, Bart Op de Beeck, Christophe Philippe, Dominique Pignolet, Béatrice Ponet, Christophe Reineson, Virginie Cwajgenbaum, Martin Van den Bossche, Géraldine Rosoux, Damien Vandermeersch, Catherine Delforge en Katrien Willems

 

Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage

De Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE) hebben tot taak: de programma’s van de buitenstages van de gerechtelijke stagiairs uit te werken en de voorstellen, goed te keuren; de stageverslagen te ontvangen, bij ongunstige stageverslagen advies aan de minister van Justitie te verlenen en over te gaan tot de eindevaluatie; de follow-up van de stagiairs te waarborgen; toe te zien op de harmonisering van de inhoud van de praktische opleiding van de stagiairs en de afstemming ervan op de vereisten van de functie; ; toe te zien op de inachtneming van de stageverplichtingen en op het goede verloop van de stage; de directie van het Instituut raad te geven inzake de organisatie van de opleiding aan de gerechtelijk stagiairs. De Nederlandstalige en de Franstalige ECE tellen elk vijf leden.

 

Nederlandstalige commissie

 • Voorzitter: Raf Van Ransbeeck
 • Effectieve leden: Bertel De Groote, Dorothy Duchatelet, Lieve Pellens en Sven Mosselmans
 • Plaatsvervangende leden: Nathalie De Rijck en Hubert Van Puyenbroeck

 

Franstalige commissie

 • Voorzitter: Raf Van Ransbeeck
 • Effectieve leden: Christophe Lemaire, François Libert, Gauthier Mary en Luc Canautte
 • Plaatsvervangende leden: Pierre Jacobs, Marc Melen en France Ruchard