Oproep: kandidaten voor de commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE)

De Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage van het IGO zijn op zoek naar 4 kandidaten voor de Nederlandstalige en Franstalige commissie. De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 30 mei 2021 te worden ingediend bij de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ).

De leden van de commissies worden voor een hernieuwbare termijn van vier jaar aangewezen. Ze hebben recht op presentiegeld waarvan het bedrag overeenkomt met het bepaalde in artikel 259bis-21, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, en op vergoedingen voor reis- en verblijfkosten.

 

Beschikbare mandaten in de Nederlandstalige commissie:

 • een plaatsvervangend lid, magistraat van het Openbaar Ministerie, die geen lid is van de HRJ;
 • een vast lid, deskundige inzake onderwijs, pedagogie, of arbeidspsychologie, die geen lid is van de HRJ.

 

Beschikbare mandaten in de Franstalige commissie:

 • twee vaste leden, deskundigen inzake onderwijs, pedagogie of arbeidspsychologie, die geen leden zijn van de HRJ.

 

Commissies voor de evaluatie van de gerechtelijke stage (ECE)

De Commissies voor de evalutaie van de gerechtelijke stage (ECE) hebben tot taak: 

 • de programma's uitwerken van de stages;
 • de follow-up van de stagiair waarborgen;
 • de stageverslagen van het Gerechtelijk Wetboek ontvangen;
 • ingeval één of meer stageverslagen ongunstig zijn, aan de minister van Justitie advies verlenen, eventueel met een voorstel houdende een nieuwe affectatie van de stagiair of een voorstel tot voortijdige beëindiging van de stage;
 • binnen de maand na de ontvangst van alle stageverslagen, overgaan tot de eindevaluatie van de stage en over de stage een omstandig eindverslag opmaken;
 • toezien, in voorkomend geval via aanbevelingen gericht tot de stagemeesters, op de harmonisering van de inhoud van de praktische opleiding van de stagiair en de afstemming ervan op de vereisten van de functie.
 • toezien op de inachtneming van de stageverplichtingen en op het goede verloop van de stage;
 • de stagemeesters bijstaan met raad;
 • de directie van het IGO raadgeven met betrekking tot de organisatie van de opleiding gegeven door voornoemd Instituut aan de gerechtelijke stagiairs

 

Hoe dient u uw kandidatuur in?

De kandidaturen dienen uiterlijk tegen 30 mei 2021 per aangetekende brief verstuurd te worden aan de Voorzitter van de Verenigde benoemings- en aanwijzingscommissie van de HRJ, IJzerenkruisstraat 67, 1000 Brussel.

De kandidaturen dienen vergezeld te zijn van de volgende documenten:

 • een curriculum vitae;
 • een motivatiebrief waarin de kandidaat duidelijk zijn nuttige beroepservaring onderstreept voor een mandaat als lid van de commissie.

 

Raadpleeg de publicatie in het Belgisch Staatsblad (publicatiedatum: 2021-04-30 / Numac: 2021031209).